اخبار و اطلاعیه ها

vpn  مویایل و تبلت

سرویس یک ماهه
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
8.000 تومان
سرویس دو ماهه
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
12.000 تومان
سرویس سه ماهه
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
17.000 تومان
سرویس شش ماهه
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
27.000 تومان
سرویس یک ساله
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
45.000 تومان

کامپیوتر Kerio    

سرویس یک ماهه
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
8.000 تومان
سرویس دو ماهه
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
12.000 تومان
سرویس سه ماهه
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
17.000 تومان
سرویس شش ماهه
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
27.000 تومان
سرویس یک ساله
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
45.000 تومان

کامپیوتر سیسکو     

سرویس یک ماهه
سیسکو برای ویندوز
بدون محدودیت حجمی
تمام مرورگرها
8.000 تومان
سرویس سه ماهه
سیسکو برای ویندوز
بدون محدودیت حجمی
 تمام مرورگرها
17.000 تومان
سرویس شش ماهه
سیسکو برای ویندوز
بدون محدودیت حجمی
تمام مرورگرها
27.000 تومان
سرویس یک  ساله
سیسکو برای ویندوز
بدون محدودیت حجمی
تمام مرورگرها
45.000 تومان
اپل ایدی
17.000 تومان